Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

OC dla pielęgniarek i położnych

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz wiążące się z tym ryzyko popełnienia błędu. Choć nie zawsze da się uniknąć błędów – wpisanych przecież w ryzyko wykonywania tego zawodu – można się zabezpieczyć przed ich skutkami. W tym celu potrzebne jest ubezpieczenie dostosowane do zakresu wykonywanej pracy, formy zatrudnienia czy też rodzaju ryzyka zawodowego.

 

Działając od lat w środowisku medycznym znamy i rozumiemy potrzeby pielęgniarek i położnych w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu. Specjalna oferta ubezpieczeń została opracowana przy współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Obejmuje ona zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC wymagane przepisami prawa, jak również ubezpieczenia dobrowolne z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne.

 

UWAGA! Od dnia 01 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy prawne w  zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC Pielęgniarek i Położnych. Przepisy mówią,  że każda pielęgniarka prowadząca działalność leczniczą MUSI indywidualnie  zawrzeć takie ubezpieczenie. Działalność lecznicza pielęgniarek może  być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej, specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub też praktyki pielęgniarskiej w  miejscu wezwania.

 

Jaką ochronę zapewnia, a czego nie oferuje nowe ubezpieczenie?

 

Odpowiedzialnością  Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody  wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub  osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony  ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

 

Zatem ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem szkód:

 

  1. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do  wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania  zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed  pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
  3. polegających na zapłacie kar umownych
  4. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru
  5. powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, a więc z tytułu szkód:

 

  1. w mieniu
  2. na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy (również obywatelom RP poza granicami kraju)
  3. szkód z tytułu posiadania mienia
  4. szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń  zdrowotnych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na  podstawie umowy o pracę w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP).