Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

Ubezpieczenia majątkowe

Podstawowym rodzajem ubezpieczeń majątkowych jest ubezpieczenie mieszkania (domu).
Jest to najchętniej kupowane ubezpieczenie mienia, które chroni przed skutkami kradzieży z włamaniem. Podpisując polisę należy bezwzględnie pamiętać o należytym zabezpieczeniu mieszkania zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeń. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują swoje produkty w formie pakietowej, gdzie za jedną składkę możemy prócz ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży ubezpieczyć OC w życiu prywatnym, NW członków rodziny lud domek letniskowy.

 

 

Dom w budowie

 

Kolejnym rodzajem ubezpieczeń majątkowych jest ubezpieczenie domu w budowie.
Ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku obejmuje zarówno budowaną nieruchomość, jak również pozostałe budynki takie jak garaż czy basen oraz ogrodzenie. Co ciekawe, do ubezpieczenia można dodać również materiały budowlane, niezbędne do prowadzenia dalszej budowy domu. Zakres ubezpieczenia jest w zasadzie zbliżony do zakresu w przypadku omawianego nieco wyżej ubezpieczenia mieszkania (domu). Ochroną objęte są zdarzenia losowe w postaci wybuchu, pożaru czy uderzenia pioruna, ale także kradzież i rabunek (w tym materiałów budowlanych).

 

OC rolników

 

Ubezpieczenie OC rolników w postaci obowiązkowej zostało wprowadzone w Polsce z początkiem 1976 r. Główną przyczyną jego wprowadzenia było dążenie do wyeliminowania, a przynajmniej złagodzenia niekorzystnych (z punktu widzenia efektywnej gospodarki rolnej) obciążeń indywidualnych gospodarstw rolnych następstwami szkód wyrządzonych przez rolników osobom trzecim. Istotnym motywem była także potrzeba ochrony osób przez rolników poszkodowanych. Obecnie dyskutuje się zasadność utrzymywania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Zakres ubezpieczenia został uregulowany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Przepisy ogólne

 

Art. 2 pkt 4
gospodarstwo rolne – obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 

Art. 2 pkt 12
rolnik – osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne;

 

Do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nie
regulowanych w ustawie, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.