Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

OC lekarza i lekarza dentysty

Nowe OC obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów

 

UWAGA! Od dnia 01 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy prawne w zakresie ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy mówią, że każdy lekarz prowadzący działalność leczniczą MUSI indywidualnie zawrzeć takie ubezpieczenie. Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub też praktyki lekarskiej w miejscu wezwania.

 

Jaką ochronę zapewnia, a czego nie oferuje nowe ubezpieczenie?

 

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zatem ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem szkód:

 

  1. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
  3. polegających na zapłacie kar umownych
  4. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru
  5. powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, a więc z tytułu szkód:

 

  1. w mieniu
  2. na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy (również obywatelom RP poza granicami kraju)
  3. szkód z tytułu posiadania mienia (ważne dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki),
  4. szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP).