Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

 

Ubezpieczenie OC jest jednym z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych. Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000r. Umowę taką zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że pojazd zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok (możliwe jest wówczas zawarcie umowy krótkoterminowej). Brak wypowiedzenia umowy skutkuje automatycznym przedłużeniem jej na następny rok.

 

Nawet, jeżeli zdecydowałeś się na opłacenie ubezpieczenia OC w ratach, to przed upływem jednego roku od jego zawarcia nie możesz skutecznie wypowiedzieć umowy.

 

Autocasco

 

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia regulują OWU opracowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub, w miarę potrzeby, na czas krótszy. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa – ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

 

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach: gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu, gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany, uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami, za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru), za kradzież pojazdu. Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń. Jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa, albo oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku – nie możesz liczyć na odszkodowanie. Nie zostawiaj dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, bo w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania.

Nie zgłaszaj także szkód, których wartość nie przekracza 1% wartości twojego pojazdu. Zawierając ubezpieczenie zwróć uwagę na zakres ochrony oraz wszystkie wyłączenia, czyli przebrnij przez warunki ubezpieczenia.

 

NNW

 

Ubezpieczenie jest dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

 

Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.

 

Sumę ubezpieczenia wybierasz sam. Maksymalna i minimalna jej wysokość jest różna w poszczególnych towarzystwach. Dla przykładowej sumy ubezpieczenia wynoszącej 10 000 zł i utraty zdrowia ocenionej na 10%, otrzymasz świadczenie w wysokości 1 000 zł. Jak widzisz nie opłaca się kupować polisy z niską sumą ubezpieczenia. Składka waha się między 5 a 7 promili sumy ubezpieczenia i zależna jest od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy) i ilości miejsc.Niewielka składka przy szerokim zakresie ochrony dla kierowcy i pasażerów jest wielce zachęcająca do zakupu polisy.

 

Assistance

 

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.
Polisa ma zwykle zastosowanie w pewnej podanej w OWU odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

 

Ochrona prawna

 

Ochrona prawna to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów prawnych, przede wszystkim mające na celu wyeliminowanie ryzyka ekonomicznego dochodzenia lub obrony swych praw.

 

Jest to nowoczesny produkt ubezpieczeniowy zapewniający:ubezpieczenie kosztów Twojej obsługi prawnej, pokrycie kosztów sądowych ochrony Twoich praw,zabezpieczenie Cię przed ryzykiem finansowym przegrania sprawy w sądzie.Dzięki ochronie ubezpieczeniowej każdy ubezpieczony może zatrudnić Adwokata (lub Radcę Prawnego) by ten, jako Obrońca lub Pełnomocnik Procesowy, reprezentował jego interesy w sądzie, jednocześnie bez obawy o ponoszenie związanych z tym prawnych kosztów np. opłaty od pozwu, wynagrodzenia adwokatów i biegłych sądowych, które są finansowane w ramach ubezpieczenia.